โครงงานขนมขนมไทย

posted on 08 Feb 2009 18:36 by kanomkanom-thai

ชื่อโครงงาน :  ขนมขนมไทย

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวขวัญจิรา โสตถิอนันตชัย ม.4วิทยาศาสตร์ เลขที่4

                    นางสาววริศรา  เรืองวงศ์โรจน์ ม.4วิทยาศาสตร์ เลขที่10

                    นางสาว ณัชชา รัตนศิริทรวุฒิ  ม.4วิทยาศาสตร์ เลขที่11   

                    นางสาวลลิตา คณิสสรมงคล  ม.4วิทยาศาสต ร์ เลขที่32

ที่มาของโครงงาน : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขนมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ที่ซึ่งควรรักษาไว้ ดังนั้นสมาชิกมีความคิดเห็นตรงกันว่าควรจัดทำเรื่องขนมไทยให้เป็นที่รู้จัก แพร่หลายในหมู่คนรุ่นใหม่  และคนรุ่นเก่า ที่อาจจะหลงลืมเห็นความสำคัญของไทย อีกทั้งยังได้ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมที่มีตั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบันให้คงอยู่ต่อไปในภายภาคหน้า

จุดประสงค์ของการทำโครงงาน:                                                                     

.ได้ความรู้เกี่ยวกับขนมไทย

.ได้เผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่รู้จักขนมไทย

.ได้คงไว้ซึ้งความเป็นเอกลักษณ์ไทย

ขอบเขตของเนื้อหาและระยะเวลาการทำโครงงาน :   

คัดเลือก ขนมไทยที่ใช้ในประเพณีต่าง ๆ และ ขนมที่ไม่เป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่   

ระยะเวลา ประมาณ 2 สัปดาห์.

หลักวิชาที่นำมาใช้ในการทำโครงงาน :

   ๑.หลักความรู้เกี่ยวกับขนม    

 คำว่า "ขนม" เข้าใจว่ามาจากคำสองคำที่มาผสมกันคือ "ข้าวหนม" และ "ข้าวนม" เข้าใจว่าเป็นข้าวผสมน้ำอ้อย น้ำตาล โดยอนุโลมคำว่าหนม แปลว่า หวาน 
         
ข้าวหนม ก็แปลว่า ข้าวหวาน เรียกสั้นๆ เร็วๆ ก็กลายเป็น ขนม ไป
         
ส่วนที่ว่ามาจากข้าวนม (ข้าวเคล้านม) นั้นดูจะเป็นตำนานแขกโบราณ อย่างข้าวมธุปายาส (ที่นางสุชาดาทำถวายพระพุทธเจ้าเมื่อตอนตรัสรู้ก็ว่าเป็นข้าวหุงกับนม) 

      ๒. หลักความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม 

   วัฒนธรรม คือ ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน, วัฒนธรรมในทางวิทยาการหมายถึง วิถีการดำเนินชีวิต ตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า (the way of life) ซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้น ด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตนคำว่า "วัฒนธรรม" มาจากคำสองคำ คำว่า "วัฒน" จากคำศัพท์ วฑฺฒน" ในภาษาบาลี หมายถึงความเจริญ ส่วนคำว่า "ธรรม" มาจากคำศัพท์ "ธรฺม" ในภาษาสันสกฤต หมายถึงความดี เมื่อนำสองคำมารวมกันจึงได้คำว่า "วัฒนธรรม" หมายถึงความดีอันจะก่อให้เกิดความงอกงามที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

วิธีปฏิบัติในโครงงาน :

๑.ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับขนมไทย

๒.คัดเลือกเนื้อหาภายในขอบเขต

๓.เรียบเรียงเนื้อหา

๔.จัดรูปแบบบนอินเตอร์เน็ต

๕.ตรงสอบความถูกต้อง

ตารางการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2

๑.ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับขนมไทย

๒.คัดเลือกเนื้อหาภายในขอบเขต

๓.เรียบเรียงเนื้อหา

๔.จัดรูปแบบบนอินเตอร์เน็ต

๕.ตรงสอบความถูกต้อง

             

                        

                         

  

 

 

 

                  

 

ผลที่คาดหวัง :

๑.ได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป

๒.ผู้เข้าชมได้รับความรู้เกี่ยวกับขนมไทย

.สามารถทำให้ผู้เข้ารับชมเห็นคุณค่าและรู้จักอนุรักษ์ขนมไทยให้คงอยู่กับวัฒนธรรมไทย  

 

edit @ 8 Feb 2009 18:59:10 by KANOMKANOMTHAI

Comment

Comment:

Tweet

หร้อ จิงอ่อ wink

#5 By nutty (101.51.73.20) on 2013-07-15 16:00

ได้ความรู้มากเลยค้ะconfused smile

#4 By ฮันนี่ย์ (103.7.57.18|113.53.100.160) on 2012-07-10 15:20

cry น่าร้าก

#3 By สรารัตน์ (103.7.57.18|61.7.132.221) on 2012-06-20 12:39

ก็ดีอ่ะคะ แต่สีตัวหนังสือน่าจะเข้มๆ

#2 By (125.27.250.55) on 2010-09-02 18:39

1.รูปแบบการนำเสนอยังไม่น่าสนใจเท่าที่ควร
2. เนื้อหาถ้านำเสนอในรูปของ powerpoint จะดี
มาก
3. ควรมีภาพขนมประกอบมากว่านี้
4. อาจมีการสัมภาษณ์ผู้รู้

#1 By ปรียานุช (124.121.40.48) on 2009-02-09 10:10