โครงงานขนมขนมไทย

posted on 08 Feb 2009 18:36 by kanomkanom-thai

ชื่อโครงงาน :  ขนมขนมไทย

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวขวัญจิรา โสตถิอนันตชัย ม.4วิทยาศาสตร์ เลขที่4

                    นางสาววริศรา  เรืองวงศ์โรจน์ ม.4วิทยาศาสตร์ เลขที่10

                    นางสาว ณัชชา รัตนศิริทรวุฒิ  ม.4วิทยาศาสตร์ เลขที่11   

                    นางสาวลลิตา คณิสสรมงคล  ม.4วิทยาศาสต ร์ เลขที่32

ที่มาของโครงงาน : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขนมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ที่ซึ่งควรรักษาไว้ ดังนั้นสมาชิกมีความคิดเห็นตรงกันว่าควรจัดทำเรื่องขนมไทยให้เป็นที่รู้จัก แพร่หลายในหมู่คนรุ่นใหม่  และคนรุ่นเก่า ที่อาจจะหลงลืมเห็นความสำคัญของไทย อีกทั้งยังได้ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมที่มีตั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบันให้คงอยู่ต่อไปในภายภาคหน้า

จุดประสงค์ของการทำโครงงาน:                                                                     

.ได้ความรู้เกี่ยวกับขนมไทย

.ได้เผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่รู้จักขนมไทย

.ได้คงไว้ซึ้งความเป็นเอกลักษณ์ไทย

ขอบเขตของเนื้อหาและระยะเวลาการทำโครงงาน :   

คัดเลือก ขนมไทยที่ใช้ในประเพณีต่าง ๆ และ ขนมที่ไม่เป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่   

ระยะเวลา ประมาณ 2 สัปดาห์.

หลักวิชาที่นำมาใช้ในการทำโครงงาน :

   ๑.หลักความรู้เกี่ยวกับขนม    

 คำว่า "ขนม" เข้าใจว่ามาจากคำสองคำที่มาผสมกันคือ "ข้าวหนม" และ "ข้าวนม" เข้าใจว่าเป็นข้าวผสมน้ำอ้อย น้ำตาล โดยอนุโลมคำว่าหนม แปลว่า หวาน 
         
ข้าวหนม ก็แปลว่า ข้าวหวาน เรียกสั้นๆ เร็วๆ ก็กลายเป็น ขนม ไป
         
ส่วนที่ว่ามาจากข้าวนม (ข้าวเคล้านม) นั้นดูจะเป็นตำนานแขกโบราณ อย่างข้าวมธุปายาส (ที่นางสุชาดาทำถวายพระพุทธเจ้าเมื่อตอนตรัสรู้ก็ว่าเป็นข้าวหุงกับนม) 

      ๒. หลักความรู้เกี่ยวกับว